4. AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

21 LISTOPADA, GODZ.15.00 (sobota)
Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze
Długa 1, 50-500, Jelenia Góra
75 752 66 69

Wystawa prac aukcyjnych:
16 listopada – 20 listopada 2020, od 9:00 do 17:00

Koszt udziału w aukcji: 10 PL

BWA w Jeleniej Górze od 2018 r. prezentuje kolekcjonerom dzieła sztuki. Na aukcji wystawiane są zwłaszcza prace artystów z południowo-zachodniej Polski.
Galeria BWA w Jeleniej Górze umożliwia także zwiedzającym oglądanie wszystkich dzieł sztuki w Internecie:
www.bwajg-aukcja.pl

BWA w Jeleniej Górze współpracuje z kilkudziesięcioma artystami, którzy za pośrednictwem naszej galerii sprzedali już na polskim rynku ponad 100 swoich prac.
Najbardziej popularni artyści tegorocznej edycji to: Urszula Broll, Ewa Andrzejewska, Bogumiła Twardowska-Rogacewicz, Lidia Sokal-Trybalska, Kamila Krzyżaniak, Jan Lebenstein, Paweł Trybalski, Władysław Czyszczoń, Dariusz Miliński, Tomasz Mielech, Ryszard Tyszkiewicz i wielu innych.
Na naszych aukcjach oferujemy malarstwo, grafikę, rysunki, fotografię oraz rzeźby polskich artystów.


Organizatorzy aukcji:
Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze
Rotary Club Karpacz-Karkonosze

Partner:
Rotary Club Jelenia Góra

Partner medialny:
Telewizja DAMI

Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze – galeria sztuki współczesnej BWA została założona w 1976 r. i jest jedną z najważniejszych galerii poświęconych sztuce w regionie.
Naszą misją jest upowszechnianie sztuki najnowszej, prowadzimy działalność wystawienniczą, wydawniczą oraz edukacyjną. Organizujemy aukcje dzieł sztuki, performensy, akcje artystyczne i wycieczki. Galeria jest miejscem niekomercyjnego podejścia do sztuki, żywo reagującym na aktualne i najciekawsze zjawiska sztuki XX i XXI wieku, preferującym różnorodność programową.
Galeria realizuje wystawy czasowe wybitnych artystów polskich i zagranicznych.
Działalność BWA jest finansowana z budżetu Miasta Jelenia Góra.

4. AUCTION OF NEW ART / BWA IN JELENIA GORA

21 NOVEMBER, 15.00, (Saturday)
The gallery of contemporary art BWA in Jelenia Gora
Dluga 1, 50-500, Jelenia Gora
75 752 66 69

Exhibition of auction works:
16-20 November 2020, from 9.00 am to 5.00 pm

The cost of participation in the auction – 10 PLN

The Gallery of contemporary art BWA in Jelenia Gora has been uniting collectors with works of art since 2018. On the auction are especially works by artists from south-west Poland.
BWA Gallery also allows visitors to view all art works online:
www.bwajg-aukcja.pl

BWA in Jelenia Gora cooperates with several dozen artists who through our gallery have already sold over 100 of their works on the Polish market.
More popular artists include: Urszula Broll, Ewa Andrzejewska, Bogumiła Twardowska-Rogacewicz, Lidia Sokal-Trybalska, Kamila Krzyżaniak, Jan Lebenstein, Paweł Trybalski, Władysław Czyszczoń, Dariusz Miliński, Tomasz Mielech, Ryszard Tyszkiewicz and many others.
At our auctions, we offer painting, graphics, drawings, photography and sculptures by Polish artists.


Auction organizers:
The gallery of contemporary art BWA in Jelenia Gora
Rotary Club Karpacz-Karkoszne

Partners:
Rotary Club Jelenia Gora

Media partner:
TV DAMI

BWA in Jelenia Góra – the gallery of contemporary art was founded in 1976, and is one of the premier art galleries in the region.
Our mission is to popularize contemporary art. In addition to hosting exhibitions, we are involved in publishing and education. We organize art auctions, excursions, and performances of live art. The gallery is a place of non-commercial approach to art, responding vividly to the current and most interesting phenomena of 20th and 21st century art, preferring a variety of programs. The gallery stages temporary exhibitions of outstanding Polish and international artists.
BWA is financed from the budget of the City of Jelenia Gora.