WYSTAWY

 

Spis od 1976

Wystawy 2001

wystawy tegoroczne

 

07-08.2001

 

Magdalena Wro�ska - Wiater

ul. 11 Listopada 23 / Piastowska 17
58 - 580 Szklarska Por�ba
tel. 0-75/ 717 26 11
0- 607 232 283

Pracownia Ceramiki Artystycznej:
ul. Piastowska 17
58 - 580 Szklarska Por�ba
Piec Ceramiczny - 1250� C

deutsch

Studia na Wydziale Ceramiki i Szk�a Akademii Sztuk Pi�knych we Wroc�awiu. Dyplom w 1994r., w pracowni prof. Krystyny Cybi�skiej oraz prof. Rufina Kominka.
Mieszka w Szklarskiej Por�bie od 1995 r. w dawnym domu Carla i Gerharta Hauptmann�w. Zajmuje si� ceramik� unikatow� i malarstwem w ceramice, a tak�e malarstwem sztalugowym.
W swoich pracach cz�sto ��czy tworzywo ceramiczne ze szk�em, metalem i innymi materia�ami, niejednokrotnie czerpi�c inspiracje z karkonoskiego pejza�u. Tworzy niepowtarzalne meble ogrodowe i formy przestrzenne.
Wykona�a odlewy ust znanych postaci Polskiego Radia oraz projekty tablic Skweru Radiowej Tr�jki w Szklarskiej Por�bie.
Uczestniczy�a w mi�dzynarodowych plenerach ceramicznych w Boles�awcu (1998) i w Jaworze (1999).
Bra�a udzia� w dobroczynnych aukcjach dzie� sztuki na rzecz Powodzian (1998)i mieszka�c�w Kosowa (1999).
W grudniu 2000r. otworzy�a w�asn� Pracowni� Ceramiki Artystycznej.
Zajmuje si� edukacj� artystyczn� m�odzie�y poprzez sztuk�.

Udzia� w wystawach:
1992 - 1994

- Ceramika M�odych, Wroc�aw

1993

- Bigos, Krak�w, Galeria Kocio� Artystyczny

1997

- Wroc�awskie Prezentacje, Drezno

1998

- Ceramika Nieznana, Wroc�aw, Pozna�, Opat�wek

1998

- Tutaj - Dzisiejsza Kolonia Artyst�w w Szklarskiej Por�bie, Szklarska Por�ba, Muzeum

1999

- Wystawa Poplenerowa 34 Mi�dzynarodowego Pleneru Ceramiczno - Rzexbiarskiego, Boles�awiec, Warszawa, Wroc�aw

1999

- Wystawa Plastyki Artyst�w Euroregionu Nysa, Jawor

1999 - 2000

- Wspania�y Krajobraz. Arty�ci i Kolonie Artystyczne w Karkonoszach w XX wieku, Jelenia G�ra, Wroc�aw, Berlin, Ratingen, Alfeld, G�rlitz, Bad Harzburg

2000

-Miejsce, �wierad�w Zdr�j (wystawa indywidualna)

2001

- Glina - urodzajna gleba, Sztolnie - Kowary (wystawa indywidualna).


Szklarska Por�ba, pocz�tek kwietnia 2001r.

Droga Magdo!

Zaskoczy� mnie, Twojego m��a pomys�, abym napisa� do katalogu "par� s��w". Trudno jest jednocze�nie pisa� o sztuce i o najbli�szej osobie.

By�o to tak: Tw�j wysoko oceniony dyplom z ceramiki i malarstwa we wroc�awskiej Akademii Sztuk Pi�knych. Bankiet, kwiaty, fajerwerki i ... decyzja zerwania z "wielkim miastem". Zamieszkali�my w Dolinie Siedmiu Dom�w w Szklarskiej Por�bie. Oczarowa�a nas magia miejsca; Karkonosze, dawna kolonia artyst�w, paru przyjaci��, urodziny Marceli.

Zacz��a� malowa� ten wspania�y teatr natury. Powsta�y karkonoskie krajobrazy, ba�niowe, tajemnicze, pe�ne zagadkowych ro�lin i zwierz�t "znalezionych niedaleko" - tak jak nazwa�a� jedn� z rze�b. Jednak tak naprawd� to zawsze by�a� artyst� - ceramikiem. W ubieg�ym roku zrealizowa�a� marzenia i otworzy�a� pod Szrenic� w�asn� pracowni� ceramiczn�. Pami�tam wielk� rado��, to by� bardzo wa�ny moment.
Ka�dego ranka patrzysz na g�ry. Szczyt �nie�ki, gra� Karkonoszy, pobliska ��ka, las... Te zapami�tywane spojrzenia znalaz�y odbicie w cyklu Twoich niezwyk�ych ceramicznych pejza�y.

W "Oknach" ��czysz kamionk� ze szk�em, delikatnie podkre�laj�c barw� proste elementy krajobrazu. "Drzewo", "Trawa", "G�ry" trafiaj� w ramy starych okien.

Twoje rze�by w glinie powstaj� �mudnie, mozolnie, to wym�g materia�u. S� cz��ci� Ciebie - wyciszone, prawdziwe, bez zb�dnych, krzykliwych upi�ksze�. Sam najbardziej chyba lubi� "Trulli" - tajemnicze wie�e mieszkalne, kt�rych idea zrodzi�a si� gdzie� w Apulli czy bli�niacze, �artobliwe "Naje�one", "W�druj�ce" - id� gdzie� z mozo�em, jakby szuka�y dla siebie nowego miejsca. Innego, niezwyk�ego znaczenia nabra�y ceramiczne kamienie, kt�re opatrzy�a� umownymi znakami. Krzy�uj�ce si� linie, regularna plama szkliwa na kamieniach "pozbieranych" z r��nych obszar�w pami�ci. Chcia�oby si� rzec: ten jest ju� m�j, przeze mnie naznaczony.

Skupiony �wiat surowych ceramicznych form. Ka�da jest inna, wszystkie za� pokazuj� to co w glinie najpi�kniejsze - prawdziwy kolor i faktur�, czasem wzbogacone szkliwem. Przedstawiasz mo�liwo�ci tkwi�ce w materiale: r��norodne wzory, barwy, kszta�ty i transformacje. I nie jest to ceramika filigranowa, a w�a�nie jej zaprzeczenie, kt�re pozorn� stateczno�ci� i spokojem kszta�t�w chyba najlepiej pasuje do istoty tej "sztuki gliny i ognia". Wewn�trz tych rze�b tkwi jednak energia, rado�� tworzenia, a �wiat�o i przestrze� wsp��tworz� Twoj� sztuk�.

My�l�, �e wystawa jest dla Ciebie pewnym przystankiem, punktem kontrolnym. Jest to pretekst do spojrzenia w g��b Ciebie samej.

 

Przemek

P.S. Na ��kach pe�no krokus�w, na szczytach jeszcze le�y �nieg, jest ciep�o i s�onecznie, tak jak lubisz.
Zobaczy�am z okna

szamot 1998
Naje�one

klinkier, szamot 2001
Bez tytu�u

szamot, 1998
   

Finasowane przez Uni� Europejsk� w ramach programu PHARE

HistoriaSklepikArty�ci euroregionuWystawyEdukacjaInformacje