WYSTAWY

Cykliczne
Aktualna wystawa

Plan tegoroczny W zesz�ym roku Spis od 1976  

Wok�� Wielkiej
G�ry

Wystawy 2000

Plan tegoroczny
W zesz�ym roku

 

02.06.2000-28.06.2000

 

Arty�ci Kotliny Jeleniog�rskiej

Pawe� Trybalski i Janusz Motylski


Pawe� Trybalski

ul.Sudecka 16
Micha�owice
0 - 75/ 7553375


ur.7XII 1937 r. w kolonii Hostynne, woj. Zamojskie

W Jeleniog�rskiem zamieszka� w latach sze��dziesi�tych. Najpierw w Kamiennej G�rze, gdzie pracowa� jako projektant tkanin w Zak�adach Przemys�u Lniarskiego "Len", p��niej w Jeleniej G�rze, a od 1989 r. w Micha�owicach pod Jeleni� G�r�.

Cz�onek ZPAP od 1970 r. Od 1972 r. cz�onek zwyczajny.

Odby� szereg podr��y artystycznych po Europie, Azji, Syberii.

Bra� udzia� w ok. 300 wystawach sztuki polskiej w kraju i za granic� .

Wystawia� swoje prace wielokrotnie: w Tokio, Nowym Jorku, Hadze, Duisburgu, Pary�u, Innsbrucku, Londynie, Melbourne, Pradze, Sofii, Kazan�yku (Bu�garia), Madrycie, Barcelonie, Granadzie, Sztokholmie, Helsinkach, Vaanta, Tampere, Berlinie, Skopje, Cetinje, Nowym Sadzie, B�agojewgradzie, Dre�nie, Wisbaden, Bautzen, Gabrowie, Erewaniu, Budapeszcie, Kolonii.

Uczestnik mi�dzynarodowych plener�w malarskich.

W jego tw�rczo�ci wyr��ni� mo�na w�tki satyryczne, w�tki ekologiczne(mocno akcentowane w czasie zamieszkiwania w Jeleniej G�rze),w�tki fantastyczne(np. faunokszta�ty

i florokszta�ty),kosmiczne.

Kojarzony z polskim surrealizmem i malarstwem metaforycznym.Wi�cej informacji
o autorze

Wybrane recenzje

�WIAT�O WSZECH�WIAT�A
tekst El�biety Dzikowskiej

 


Janusz Motylski

ul. W�ska 2a
58 - 540 Karpacz
tel. 0-75/7619120

 

Urodzony w 1960r. w Jeleniej G�rze.

Studia na Wydziale Pedagogiczno - Artystycznym Uniwersytetu �l�skiego w Katowicach, Filia w Cieszynie. Dyplom z malarstwa w pracowni adi. Alfreda Biedrawy w 1989r.

Uprawiane dziedziny sztuk plastycznych: rysunek, malarstwo, grafika, tkanina artystyczna.

Realizacje w formach grafiki ksi��kowej oraz publikacje rysunk�w o tematyce karkonoskiej w czasopismach regionalnych.

Wsp��za�o�yciel �l�skiej grupy "Sze��".

W latach 1993 i 1994 stypendysta fundacji artystycznej "Galerie Am Wasserturm" - Ludwigshaffen (Niemcy).

Opiekun i koordynator dzia�a� artystycznych Galerii im. Jana Paw�a II w Karpaczu.

Animator kultury. Pedagog.

Prace prezentowane na ponad 30 wystawach indywidualnych, w tym w Czechach, Holandii, Niemczech oraz na wystawach zbiorowych w kraju i za granic�.


Wi�cej informacji
o autorze

 

Finasowane przez Uni� Europejsk� w ramach programu PHARE

HistoriaSklepikArty�ci euroregionuWystawyEdukacjaInformacje