Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w BWA – Specjalista ds. administracyjnych. Pół etatu.

Nazwa i adres jednostki:
Biuro Wystaw Artystycznych
ul. Długa 1, 58-506 Jelenia Góra

Wymagania:
1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Wykształcenie średnie/wyższe.
4. Udokumentowany staż pracy na podobnym stanowisku.
5. Znajomość przepisów prawa pracy oraz Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
6. Obsługa komputera.
7. Terminowość i rzetelność.
8. Umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków:
1. Prowadzenie akt osobowych pracowników BWA.
2. Kontrolowanie przestrzeganie dyscypliny pracy.
3. Prowadzenie statystyki i sprawozdawczości dotyczącej spraw pracowniczych.
4. Współpraca z Dyrektorem i Głównym Księgowym w zakresie spraw socjalno-bytowych.
5. Dokonywanie zakupu materiałów biurowych i gospodarczych.
6. Okresowe kontrolowanie, analizowanie i ocenianie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p. ppoż.
7. Dostarczanie odzieży ochronnej, roboczej i sprzętu ochrony osobistej pracownikom BWA.
8. Przygotowywanie korespondencji, ewidencjonowanie i rozdział korespondencji.
9. Prowadzenie ewidencji wewnętrznych aktów regulujących funkcjonowanie instytucji.
10. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków, harmonogramu godzin pracy, magazynu katalogów i biletów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
CV, list motywacyjny.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Dokumenty należy złożyć lub przesłać do BWA w terminie do 16 sierpnia 2021 r. do godziny 17:00.