WYSTAWY

Aktualna wystawa

Wok�� Wielkiej G�ry   W zesz�ym roku Spis od 1976  Zapowiedzi

 

Tegoroczny plan wystaw

 

Tutaj znajdziecie Pa�stwo plan wystaw na rok 2004 oraz odno�niki do stron po�wi�conych tegorocznym wystawom.

11.11.2004 -
6 .12.2004

Pejza� malarzy polskich w zbiorach Lwowskiej Galerii Sztuki

Natura sama w sobie - to wielka tajemnica zwi�zana z odczuwaniem prawdziwego pi�kna i nie spos�b przeceni� jej pozytywnego wp�ywu na my�l i odczucia cz�owieka. Malarstwo krajobrazowe jest bardzo bliskie poezji i muzyce. Malarz - pejza�ysta powinien posiada� bardzo dobr� pami�� wzrokow� i podobnie jak muzyk, kt�ry potrafi na scenie odtworzy� z pami�ci utw�r muzyczny, malarz powinien umie� uchwyci� w naturze cechy najbardziej charakterystyczne, niepowtarzalne i, wr�ciwszy do pracowni, przela� je na p��tno.

14.10.2004 -
6 .11.2004

LESZEK KNAFLEWSKI - born to play

Artystyczne prapocz�tki Knaflewskiego s� odleg�e w czasie i spowite zas�on� prywatno�ci. Swoj� niezwykle dynamiczn� i owocn� dzia�alno�� publiczn� rozpocz�� wcze�nie, bo jeszcze jako student Pa�stwowej Wy�szej Szko�y Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Ma�o dzi� wiadomo o tym okresie. Na pewno jednak wystawia� swoje prace wiosn� 1987 roku, podczas II Biennale Sztuki Nowej w Zielonej G�rze i ponownie, ponad rok p��niej, latem 1988 - w warszawskiej Zach�cie.

10.09.2004 -
9.10.2004

TADEUSZ KANTOR - rysunki z kolekcji "A", obiekty, filmy"

Kolekcja "A" jest wyj�tkowo cenn�, unikatow� kolekcj� rysunk�w Tadeusza Kantora. Zosta�a ona skompletowana osobi�cie przez Autora, kt�ry z ca�ego swojego bardzo bogatego dzie�a rysunkowego wybra� te 289 prac, kt�re w sumie sk�adaj� si� na obraz ca�ej jego tw�rczo�ci. On te� sam posegregowa� rysunki uk�adaj�c je w czterdzie�ci grup odpowiadaj�cych kolejnym etapom jego dzia�alno�ci tw�rczej, zarazem r��nym tematom, jakimi si� zajmowa�, wreszcie - r��nym rodzajom rysunku: np. scenografia, rysunki-szkice, rysunki - notatki, rysunki sko�czone.

6.08.2004 -
2.09.2004

KOSTAS KIRITSIS - Cywilizacje

Walter Benjamin, pisz�c w latach 20. i 30. teksty o �wczesnej sytuacji w sztuce, stwierdzi� radykaln� przemian� w odbiorze dzia�a artystycznego, jaka dokona�a si� na skutek gwa�townego rozwoju techniki: kontakt z nim odbywa si� ju� najcz��ciej nie poprzez obcowanie z orygina�em, ale z jego fotograficzn� reprodukcj�. Pewnie wtedy nie przypuszcza�, �e zmiana cech dzia�a przy jego reprodukowaniu mo�e dotyczy� nie tylko malarstwa czy rze�by, ale tak�e dzie�a fotograficznego. Taka w�a�nie specyficzna sytuacja zachodzi w przypadku prac Kostasa Kiritsisa.

25.06.2004 -
25.07.2004

ARTUR �MIJEWSKI - "Lekcja �piewu"

Artysta jest jednym z najwa�niejszych przedstawicieli nurtu sztuki krytycznej. W swojej tw�rczo�ci podejmuje m.in. problemy niemo�no�ci fizycznej lub kulturowej, stereotyp�w w postrzeganiu s�abszych, wszelkiego rodzaju ogranicze�. Jego sztuka jest zamachem na konwencjonalne wyobra�enia. Wystawa obejmuje pokaz film�w muzycznych "Lekcja �piewu", film�w video "Kompania Reprezentacyjna WP", "Oko za oko", Bartek" oraz fotografii - akt�w.

29. 05.2004 -
20.06.2004

"Mistrzowie i ich uczniowie". 25 lat Pa�stwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jeleniej G�rze

Na wystawie zostan� pokazane najlepsze dyplomy absolwent�w (malarstwo, szk�o, meble) i prace nauczycieli pedagog�w - artyst�w zwi�zanych ze szko�� obecnie lub w przesz�o�ci / Tadeusz Kaczmarek, W�adys�aw Czyszczo�, Jan Superson, Ewa Gerczuk - Moskaluk i inni/ oraz zestaw tw�rczo�ci Jana Supersona (Dyrektora Liceum Plastycznego), obchodz�cego 25 -lecie pracy tw�rczej.


Jan Superson,
monotypia

30.04.2004 -
25.05.2004

ADAM OLEJNICZAK - "Akcydensy albo wspomnienia z trzeciego bieguna"

Wystawa obiekt�w z piasku, wody, metalu, ceramiki, powsta�ych na skutek fascynacji wspomnieniami dzieci�cych zabaw, najbardziej prywatnych projekcji autora. Obiekty drgaj�, wydobywaj� d�wi�ki, lub swoj� konstrukcj� prowokuj� do wprawienia ich w ruch. Intencj� autora Adama Olejniczaka jest refleksja nad przemijaniem i nieuchwytno�ci� chwili.

26.03.2004 -
26.04.2004

Jeleniog�rscy Arty�ci w kolekcji BWA

Pokaz prac na pod�o�u papierowym: Marka Likszteta, Marka Lerchera, Jerzego Jakubowa, Bogumi�y Twardowskiej - Rogacewicz, Eugeniusza Kiczaka, Urszuli Broll - Urbanowicz, Paw�a Trybalskiego, Marzeny Mena�yk, Aleksandry Iwach�w, Jerzego Kryszpina, Janusza Lipi�skiego, Andrzeja Boja - Wojtowicza, Alicji Szyma�skiej z�o�onych w zestawy: prace ze zbior�w BWA i prace najnowsze ka�dego autora.


Marek Liksztet,
grafika

25.01.2004 -
21.03.2004

J�RGEN MATSCHIE - "Fotografie z �u�yc"

Wystawa fotografii dokumentuj�cej krajobraz, ludzi, postindustrialn� i cz��ciowo sakraln� architektur� regionu �u�yc.

21.01.2004 -
21.02.2004

EUGENIUSZ MARKOWSKI - Malarstwo

Wybitny malarz ekspresjonista (ur. w 1912 r.). Jego tw�rczo�� od lat uwa�ana jest za jedno z najbardziej zaskakuj�cych i wa�nych zjawisk w polskiej sztuce wsp��czesnej. Pokazane zostan� obrazy olejne, gwasze i rysunki z ca�ej tw�rczo�ci artysty.

Finasowane przez Uni� Europejsk� w ramach programu PHARE

design: karkonosze.com

Historia Sklepik Arty�ci euroregionu Wystawy Edukacja Informacje