WERSJA

deutsh
ceska

Wystawy

 
Aktualna

Plan tegoroczny Spis od 1976  

spis Uczestnik�w

Wok�� Wielkiej G�ry

Ilustracje
Wp��czesne

Wystawa "Wok�� wielkiej G�ry "

spis uczestnik�w

ilustracje historyczne

informacje og�lne

Wok�� wielkiej G�ry

Nas szczeg�lnie interesuje �nie�ka - g�ra nam najbli�sza. Interesuje nas to, co zosta�o zapisane w krajobrazie �nie�ki i wok�� niej, jakie s� �lady kontaktowania si� z ni� cz�owieka. Jak by�a przedstawiana i opisywana. ..>>

Janina Hobgarska

Polacy i Czesi na �nie�ce

Jad�c w 1784 r. do Hirschbergu, Stanis�aw Poniatowski zwr�ci� uwag�, i� z okolicznych g�r, zwanych Riesengebirge, wida� po drodze "najwy�sz�, zwan� Schneekoppe, z kt�rej powiadaj�, �e Wroc�aw i Prag� widno",. ...>>

Jacek Kolbuszewski

�nie�ka jako �r�d�o inspiracji niemieckich artyst�w XIX i XX wieku

Pierwsze przedstawienia obrazowe Karkonoszy pochodz� z I po�owy XVIII wieku. S� to tzw. panoramy, rozleg�e widoki �a�cucha g�r, w kt�rych poszczeg�lne wierzcho�ki przyjmuj� umowny kszta�t przypominaj�cy wcze�niejsze rysunki kartograficzne. �nie�ka z nieproporcjonalnie wielk� kaplic� na szczycie zajmuje w nich oczywi�cie najwy�sz� pozycj�....>>

Piotr �ukaszewicz

Karkonosze w czeskim malarstwie pejza�owym

Karkonosze, najwy�sze g�ry Czech, zajmuj� w�r�d europejskich masyw�w szczeg�ln� pozycj�. Wyr��niaj� si� pi�knem krajobrazu, bogactwem zjawisk a tak�e wyst�powaniem unikatowych, naturalnych zwi�zk�w chemicznych. ...>>

Miloslav Barto�

Wsp��czesno�� wyros�a z tradycji ?

Widoki krajobrazu s� wa�nym sk�adnikiem kszta�tuj�cym nasze istnienie w danym miejscu. Pr�ba ich zachowania wynika z naturalnej potrzeby estetycznej cz�owieka. ...>>

Joanna Mielech

G�ra - �ywio�y - Artysta

Planeta Ziemia cechuje si� ogromn� rozmaito�ci� kszta�t�w terenu. W uproszczeniu mo�na powiedzie�, �e ka�de w�drowanie nizin� ko�czy si� napotkaniem g�ry... Niziny prawie si� nie zauwa�a, aczkolwiek to g��wnie ona daje cz�owiekowi chleb powszedni. G�ry nie mo�na nie dostrzec...>>

J�zef Liebersbach

Kr�tki wst�p do d�ugiego zako�czenia

Swoj� wypraw� ku niesko�czono�ci rozpocz��a w�a�nie w okolicach Wielkiej G�ry. Na ska�kach w G�rach Sokolich odkry�a, �e w�a�nie to jest kierunek w�a�ciwy jej naturze - wzwy�. Odkrycie by�o jakoby przypadkowe; podczas niedzielnej wycieczki z Wroc�awia zobaczy�a jak wspinaj� si� znajomi i sama spr�bowa�a. ...>>

Henryk Waniek

powr�t do g�ry

 

Str�nky financov�ny Evropskou uni� v r�mci programu PHARE

Historia Wydawnictwa Arty�ci euroregionu Wystawy Edukacja Informacje