WYSTAWY

 
Aktualna wystawa

Plan tegoroczny W zesz�ym roku Spis od 1976  

Wok�� Wielkiej
G�ry

Wystawy 2000

Plan tegoroczny
W zesz�ym roku

 

1.07.2000-19.08.2000

 

Arty�ci Kotliny Jeleniog�rskiej

Bogumi�a Twardowska - Rogacewicz

Noskowskiego 2/31
58-506 Jelenia G�ra
E-mail: maskajg@kki.net.pl

 

ur. 1960 r we Wroc�awiu

Dyplom z projektowania graficznego u profesora J.J. Aleksiuna 1990, na PWSST Wroc�aw.

 

Obrazy zapami�tane i poddane filtrowi wyobra�ni, uog�lnieniu up�ywaj�cego czasu, to wyobra�enia g�r Bogumi�y Twardowskiej - Rogacewicz.

Czasem s� to widoki doskonale znane w�druj�cym przez Karkonosze:

Wspomnienie �ciany skalnej wyrastaj�cej z wody g�rskiego stawu...

Kamienne figury zastyg�e na szczycie jak pos�gi z Wysp Wielkanocnych...

Kopu�a g�ry widziana zza g�rskiej prze��czy...

Zwrot ku motywom g�ry jest otwarciem autorki na zupe�nie nowy, nieznany dot�d jej widzom kierunek my�lenia o malarstwie. Staje si� drog� ku syntezie, by� mo�e jest pr�b� znalezienia innej formy wyra�enia siebie, swojego stosunku do �wiata.

Odej�cie od szczeg��owo�ci, drobiazgowo�ci wydaje si� by� pewn� form� artystycznego dojrzewania, poszukiwania czego� og�lnego, przeczuwanego.

W obrazach g�r widoczne jest d��enie autorki do prostoty i czysto�ci przedstawienia.

Pr�by pokazania idei g�rskiego pejza�u, a nawet - wyobra�enia znaku g�ry ilustruje kilka obraz�w piramidy, kt�ra jako geometryczna bry�a o �ci�tych kraw�dziach jest jak si� wydaje najoczywistszym wyrazem symbolu g�ry, bardzo przy tym bliskim my�leniu abstrakcyjnemu.

Niekiedy g�ry Bogumi�y Twardowskiej - Rogacewicz wygl�daj� jak fragmenty tkaniny o skomplikowanej, z�o�onej strukturze dekoracyjnej i g�stej konsystencji, przyklejone na jednolitym podk�adzie nieba, przybieraj�cego r��nych, cz�sto oderwanych od rzeczywisto�ci barw.

W niekt�rych obrazach przypominaj� od�amki z�otego bursztynu po�o�onego na czarnym aksamicie.

Innym razem - przestrzenne formy wyci�te z polichromowanej blachy, hiperrealistycznie odwzorowane na p��tnie.

Malarstwo Bogumi�y Twardowskiej - Rogacewicz jest charakterystyczne, rozpoznawalne. Wyr��nia je wsp��istnienie dw�ch wymiar�w, warstw obrazowania.

Pierwsza warstwa jest konturem, obrysem przedstawianej rzeczywisto�ci, wyobra�onego motywu.

Jest ona pretekstem do wej�cia w obszar malarstwa bezprzedmiotowego. Formy wewn�trz konturu �yj� w�asnym, niezale�nym istnieniem obrazu abstrakcyjnego. Wci�gaj� w g��b rozleg�ego krajobrazu nieregularnych kszta�t�w i barwnych plam. W przypadku obraz�w

z motywem postaci zwierz�cych albo ludzkich, staj� si� bajecznie kolorowym ubarwieniem lub niezwyk�ym deseniem ubrania.

Fantastyczne zestawienia barw poruszaj� ca�e obszary silnych oddzia�ywa� obrazu wynikaj�cych z zaskakuj�cych, niezwyk�ych kontrast�w kolorystycznych. Autorka odwa�nie ��czy ostre, nasycone, �wie�e zielenie i czerwienie, zestawia esencjonalne kobalty

z pomara�czami lub ���cieniami.

W obrazach g�r natomiast zadziwia harmoni� tonacji i uk�ad�w barwnych: wywa�onych, subtelnych szaro�ci, indyjskich r���w, granat�w, br�z�w i czerni.

Faktura tych obraz�w jest zr��nicowana, sk�adaj�ca si� z wielu warstw grubo nak�adanej farby, urozmaicona g��bokimi, wydrapywanymi a� do pod�o�a rysunkami spirali, k�� i zygzak�w, kt�re ozdabiaj� obrazy niczym p�askorze�biony ornament, a przy tym symbolizuj� pr�b� dotarcia, czy te� ods�oni�cia rzeczywisto�ci wewn�trz wizerunku.

Bogumi�a Twardowska - Rogacewicz maluje optymistyczne obrazy pe�ne ciep�a i rado�ci �ycia. Wyr��nia je przede wszystkim du�a si�a oddzia�ywania, dwuwarstwowy spos�b obrazowania, oraz doskona�e wyczucie koloru, dystans, lekko�� i ... poczucie humoru.

Joanna Mielech

   

Finasowane przez Uni� Europejsk� w ramach programu PHARE

HistoriaSklepikArty�ci euroregionuWystawyEdukacjaInformacje